El Refugi en directe
Search

Renaturalització del Besòs

Santa Coloma de Gramenet

El Refugi de Biodiversitat de Santa Coloma de Gramenet és un projecte que vol generar un espai dins del Parc Fluvial del Besòs que incrementi la biodiversitat de la flora i fauna.

A més, el projecte permet generar un connector ecològic entre la Serralada de Marina i Collserola millorant la qualitat paisatgística de la conca fluvial del Besòs al seu pas per la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.

La renaturalització del riu Besòs és una estratègia
de protecció de la natura i de millora de la resiliència dels ecosistemes impulsada en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030.

Núria Parlon Gil,
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

Les fases del projecte

FASE
1
2020-2022

Entre Pont Vell i l’Azut

1M€

S’han construït 2 basses a la llera i una bassa didàctica els quals es fan visites guiades. Amb la creació d’aquestes infraestructures blaves afavorim nous hàbitats vinculats a les llacunes, la proliferació de vegetació de ribera així com zones tranquil·les per amfibis i aus per la nidificació.

També s’han realitzat plantacions d’arbres, arbustos i plantes autòctones adaptades a entorns fluvials i aquàtics, i s’han instal·lat caixes niu i hotels d’invertebrats.

FASE
2
2024-2025

Als dos marges de
Can Zam fins al Rec Comtal

3.8M€

S’estableixen connectors ecològics entre el riu, el Parc de Can Zam i la Serralada de Marina. Es realitzen actuacions sobre el mur del curs fluvial per promoure la biodiversitat.
Es crea infraestructura blava com basses amb l’aprofitament de l’aigua del Rec Comtal i es connecten amb el curs fluvial.
Es crea una Illa de Biodiversitat aprofitant un meandre del riu. 
Es planten més de 17.000 arbres, arbustos i espècies herbàcies.

FASE
3
2025-2026

Marge dret i torrent
del Bosc Llarg

1M€

Es generaran prats fluvials al marge esquerre, per sota de Can Zam. Es genera un connector ecològic entre la Serralada de Marina i el riu mitjançant el Torrent del Bosc Llarg.

Fes clic a cada icona de l’objectiu per saber a quines zones del projecte hem treballat

Objectius de la Fase I

Incrementar l’estructura verda i la connectivitat dels espais verds i blaus.

Creació d'infraestructures blaves

Potenciació de fauna sobre espècies i grups taxonòmics de major interès

Reforçar la funció del riu com a connector ecològic per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Potenciar elements vegetals autòctons i el seu desenvolupament natural.

Reforçar el grau de protecció de l'espai i fer-lo compatible amb els usos existents. Tractament paisatgístics

Actuacions de lluita contra les espècies invasores 

Pla de governança i participació

Pla de comunicació i sensibilització

Pla de mesurament
 i seguiment d’indicadors

Espai didàctic

Basses de nova creació

Camí de servei

Infraestructures per anguiles

Fes clic a cada icona de l’objectiu per saber a quines zones del projecte hem treballat

Objectius de la Fase II

Restauració ecològica de la llacuna del Rec Comtal i voltants

Creació d'infraestructures blaves

Eliminació de pràctiques perjudicials per a la biodiversitat 

Illa de biodiversitat

Implantació de refugis i nius artificials. Naturalització del mur.

Actuacions per avançar cap a la connexió ecològica del riu Besòs 

Actuacions de lluita contra les espècies invasores 

Pla de governança i participació

Pla de comunicació i sensibilització

Pla de mesurament
 i seguiment d’indicadors

Actuació sobre els camins de servei

Connector ecològic amb Can Zam

Bassa sortida Rec Comtal II

Connector ecològic amb la Serra de Marina

Illa de biodiversitat

Restauració ecològica del Rec Comtal

Basses de plantació

Mapa de les fases i zones d’actuació del Refugi de Biodiversitat

Observatori de Biodiversitat

Seguiment d’espècies

Per avaluar l’efectivitat de les actuacions de la fase 2 del Refugi de Biodiversitat com espai per incrementar la presència d’espècies diana, s’han establert un rastreig periòdic per part d’organitzacions independents a les espècies que es detallen:

Aus

Blauet
Trist
Corriol petit

Rèptils

Tortuga de rierol
Serp d’aigua

Amfibis

Granota verda

Invertebrats

Emperador blau
Escarbat d’aigua
Grill cicidela

Flora

Canyís
Lliri groc
Aloc
Boga

Mamífers

Llúdriga
Conill
Guineu

Peixos

Anguila
Barb de muntanya
Bagra

Aus

Blauet
Trist
Corriol petit

Rèptils

Tortuga de rierol
Serp d’aigua

Amfibis

Granota verda

Invertebrats

Emperador blau
Escarabat d’aigua
Grill cicidela

Flora

Canyís
Lliri groc
Aloc
Boga

Mamífers

Llúdriga
Conill
Guineu

Peixos

Anguila
Barb de muntanya
Bagra

Notícies

Plantada de vegetació aquàtica a les basses de la Fase 1 del Refugi de Biodiversitat emmarcada al Dia Mundial del Medi Ambient. El passat 5

2688 persones (entre infants i adults) han participat en el programa de visites del Refugi de Biodiversitat impulsat per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,

El gener de 2022 es va iniciar la renaturalització del Besòs, entre el Pont Vell i Can Zam, amb la fase 1 del Refugi de

El passat 26 d’abril es va alliberar una tortuga de rierol (Mauremys leprosa) al Refugi de Biodiversitat.  Aquest exemplar mascle esdevindrà un suport essencial per

Calendari d'activitats

19 de gener
Visita Guiada al Refugi de Biodiversitat i a l’EcoAula Ambiental

Inscripcions: A través de Grameticket (grameticket.cat), disponibles 10 dies abans de la data de l’activitat. Renaturalització del Besòs La renaturalització...

31 d'agost
Visita Guiada al Refugi de Biodiversitat i a l’EcoAula Ambiental

Inscripcions: A través de Grameticket (grameticket.cat), disponibles 10 dies abans de la data de l’activitat. Renaturalització del Besòs La renaturalització...

12 d'abril
Visita Guiada al Refugi de Biodiversitat i a l’EcoAula Ambiental

Inscripcions: A través de Grameticket (grameticket.cat), disponibles 10 dies abans de la data de l’activitat. Renaturalització del Besòs La renaturalització...